domov a bývanie

 1. Břízová J.....1000 rád pre domácnosť
 2. Čavojský Rudolf.....Bývanie
 3. Čavojský Rudolf.....Človek a byt
 4. Hájek V.....Obytné podkrovia
 5. Hájek V.....Úpravy a opravy domu
 6. Illeková E.....Domov a domácnosť
 7. Jedlička Róbert.....Víkend na chate,v chalupe,pod stanom
 8. Jelínková Eliška.....Všetci ľudia bývajú
 9. kolektív autorov.....Náš dom
 10. kolektív autorov.....Práce se dřevem
 11. kolektív autorov.....Udělej si sám - Nábytok a svietidlá
 12. kolektív autorov.....Udělej si sám - V dome, chate,záhrade    
 13. kolektív autorov.....Urob si - Doma a v chate
 14. Lowit Harry.....Abeceda dobrého bydlení
 15. Mirovská Tamara.....990 rad pro domácnost
 16. Osvald Zdeněk.....Úprava záhradky pred domom
 17. Phillipsová Barty.....Domácnosť od A po Z
 18. Slodowy Adam.....111 x domácim majstrom
 19. Slodowy Adam.....Každý domácim majstrom
 20. Terlanday Ladislav.....Svojpomocná výroba drobnochovateľských zariadení
 21. Vaněk Vlastimil.....Bydlíme na zahradě
 22. Wieczorkiewicz Wieslav.....Opravujeme a prerábame svoje bývanie
 23. Periodiká
 24. Dom a byt-Svet bazénov a vody 5/2006
 25. Domov plný nápadov-Detaily v interiéri 2001
 26. Línia-Bývanie Zeleň Štýl-Moderná kuchyňa 5/2005
 27. Línia pre pekné bývanie-Detské izby 5/1988
 28. Línia pre pekné bývanie-Detské izby z prírodného dreva 10/1999
 29. Línia pre pekné bývanie-Dom/Kúrenie 10/2004
 30. Línia pre pekné bývanie-Kuchyňa
 31. Línia pre pekné bývanie-Kuchyňa 4/2001
 32. Línia pre pekné bývanie-Kuchyňa 4/2002
 33. Línia pre pekné bývanie-Kuchyne Jedálne Stolovanie 2/1998
 34. Línia pre pekné bývanie-Kuchyňa /Malý byt 11/2003
 35. Línia pre pekné bývanie-Kuchyňa /Pracovňa 11/2004
 36. Línia pre pekné bývanie-Kuchyne neopakovateľných vôní 4/1999
 37. Línia pre pekné bývanie-Leto v byte.,Záhrada 7/8/2004
 38. Línia pre pekné bývanie-Rekonštrukcia domu a bytu 5/2002
 39. Línia pre pekné bývanie-Podnikajte s nami 6/1996
 40. Línia pre pekné bývanie-Svetlo v dome 11/2001
 41. Nový čas-Bývanie 11/2009
 42. Nový čas-Bývanie 1/2010
 43. Pekné bývanie 7/2006